نرخ آنلاین

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ساعت 11:55:36 برابر با 278,540 دویست و هفتاد و هشت هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 313,490 سیصد و سیزده هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 377,520 سیصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ساعت 11:58:47 برابر با 278,260 دویست و هفتاد و هشت هزار و دویست و شصت ریال قیمت یورو 312,820 سیصد و دوازده هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 376,540 سیصد و هفتاد و شش هزار و پانصد و چهل ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2022/01/29 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/01/29 ساعت 16:09:29 برابر با 279,730 دویست و هفتاد و نه هزار و هفتصد و سی ریال قیمت یورو 314,460 سیصد و چهارده هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 378,510 سیصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۹ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۹ ساعت 11:57:09 برابر با 282,590 دویست و هشتاد و دو  هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 317,640 سیصد و هفده هزار و ششصد و چهل ریال قیمت پوند 382,340 سیصد و هشتاد و دو  هزار و سیصد و چهل ریال قیمت دلار