نرخ آنلاین

قیمت دلار امروز 2023/01/31 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/01/31 ساعت 16:05:59 برابر با 438,680 چهار صد و سی و هشت هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 483,970 چهار صد و هشتاد و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 550,490 پانصد و پنجاه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00:21 برابر با 435,410 چهار صد و سی و پنج هزار و چهار صد و ده ریال قیمت یورو 481,220 چهار صد و هشتاد و یک هزار و دویست و بیست ریال قیمت پوند 547,620 پانصد و چهل و هفت هزار و ششصد و بیست ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز 2023/01/30 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/01/30 ساعت 16:05:40 برابر با 436,560 چهار صد و سی و شش هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 486,160 چهار صد و هشتاد و شش هزار و صد و شصت ریال قیمت پوند 552,560 پانصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد و شصت ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:06:43 برابر با 434,960 چهار صد و سی و چهار هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 486,690 چهار صد و هشتاد و شش هزار و ششصد و نود ریال قیمت پوند 553,830 پانصد و پنجاه و سه هزار و هشت صد و سی ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت 11:55:37 برابر با 440,890 چهار صد و چهل هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 489,080 چهار صد و هشتاد و نه هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 557,740 پانصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2023/01/29 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/01/29 ساعت 16:05:42 برابر با 435,530 چهار صد و سی و پنج هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 483,850 چهار صد و هشتاد و سه هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 551,970 پانصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت …

قیمت دلار امروز 2023/01/29 ساعت 16:05 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:29 برابر با 435,890 چهار صد و سی و پنج هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 484,380 چهار صد و هشتاد و چهار هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 552,570 پانصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد و هفتاد ریال نرخ دلار