قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۷ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۷ ساعت 11:59:00 برابر با 578,230 پانصد و هفتاد و هشت هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 633,200 ششصد و سی و سه هزار و دویست ریال قیمت پوند 753,500 هفتصد و پنجاه و سه هزار و پانصد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۷ ساعت 11:59 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 579,458 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 579,458 ریال امروز بیست و شش تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 17:33:02 قیمت یورو 634,788 ششصد و سی و چهار هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ریال قیمت پوند 746,788 هفتصد و چهل و شش هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 579,458 ساعت 17:33 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/07/16 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/07/16 ساعت 16:05:22 برابر با 579,170 پانصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت یورو 634,500 ششصد و سی و چهار هزار و پانصد ریال قیمت پوند 746,500 هفتصد و چهل و شش هزار و پانصد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/07/16 ساعت 16:05 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01:29 برابر با 579,352 پانصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و پنجاه و دو  ریال قیمت یورو 634,682 ششصد و سی و چهار هزار و ششصد و هشتاد و دو  ریال قیمت پوند 746,682 هفتصد و چهل و شش هزار و ششصد و هشتاد و دو  ریال

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۶ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۶ ساعت 11:55:34 برابر با 579,170 پانصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت یورو 634,500 ششصد و سی و چهار هزار و پانصد ریال قیمت پوند 746,500 هفتصد و چهل و شش هزار و پانصد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۶ ساعت 11:55 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 579,759 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 579,759 ریال امروز بیست و پنج تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 17:31:53 قیمت یورو 635,089 ششصد و سی و پنج هزار وهشتاد و نه ریال قیمت پوند 747,089 هفتصد و چهل و هفت هزار وهشتاد و نه ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 579,759 ساعت 17:31 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/07/15 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/07/15 ساعت 16:07:23 برابر با 579,170 پانصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت یورو 634,500 ششصد و سی و چهار هزار و پانصد ریال قیمت پوند 746,500 هفتصد و چهل و شش هزار و پانصد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/07/15 ساعت 16:07 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:08:31 برابر با 579,912 پانصد و هفتاد و نه هزار و نه صد و دوازده ریال قیمت یورو 635,242 ششصد و سی و پنج هزار و دویست و چهل و دو  ریال قیمت پوند 747,242 هفتصد و چهل و هفت هزار و دویست و چهل و دو  ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:08 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۵ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۵ ساعت 11:58:03 برابر با 579,170 پانصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت یورو 634,500 ششصد و سی و چهار هزار و پانصد ریال قیمت پوند 746,500 هفتصد و چهل و شش هزار و پانصد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۵ ساعت 11:58 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 579,220 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 579,220 ریال امروز بیست و چهار تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 17:31:39 قیمت یورو 634,700 ششصد و سی و چهار هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 746,700 هفتصد و چهل و شش هزار و هفتصد ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 579,220 ساعت 17:31 بیشتر بخوانید »