نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00:20 برابر با 512,950 پانصد و دوازده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 551,220 پانصد و پنجاه و یک هزار و دویست و بیست ریال قیمت پوند 637,550 ششصد و سی و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:00:31 برابر با 517,262 پانصد و هفده هزار و دویست و شصت و دو  ریال قیمت یورو 555,152 پانصد و پنجاه و پنج هزار و صد و پنجاه و دو  ریال قیمت پوند 640,392 ششصد و چهل هزار و سیصد و نود و دو  ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز 2023/05/29 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/05/29 ساعت 17:07:00 برابر با 515,120 پانصد و پانزده هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 552,920 پانصد و پنجاه و دو  هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 636,290 ششصد و سی و شش هزار و دویست و نود ریال قیمت طلا