قیمت

دلار امروز 276,810 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 276,810 ریال امروز یک مهر هزار و چهارصد ساعت 17:31:46 قیمت یورو 324,590 سیصد و بیست و چهار هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 382,030 سیصد و هشتاد و دو  هزار وسی ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز 2021/09/23 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/23 ساعت 16:08:22 برابر با 276,650 دویست و هفتاد و شش هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت یورو 324,510 سیصد و بیست و چهار هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 382,020 سیصد و هشتاد و دو  هزار وبیست ریال https://talakar.com

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00:58 برابر با 275,210 دویست و هفتاد و پنج هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 322,490 سیصد و بیست و دو  هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 378,570 سیصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و هفتاد ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۱ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۱ ساعت 11:55:57 برابر با 275,810 دویست و هفتاد و پنج هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 322,870 سیصد و بیست و دو  هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 378,970 سیصد و هفتاد و هشت هزار و نه صد و هفتاد ریال https://talakar.com

دلار امروز 275,230 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 275,230 ریال امروز سی و یک شهریور هزار و چهارصد ساعت 17:34:07 قیمت یورو 323,010 سیصد و بیست و سه هزار وده ریال قیمت پوند 377,900 سیصد و هفتاد و هفت هزار و نه صد ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز 2021/09/22 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/22 ساعت 16:06:04 برابر با 275,210 دویست و هفتاد و پنج هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 322,840 سیصد و بیست و دو  هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت پوند 377,680 سیصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد ریال https://talakar.com

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:08:28 برابر با 275,570 دویست و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت یورو 323,420 سیصد و بیست و سه هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 378,610 سیصد و هفتاد و هشت هزار و ششصد و ده ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت 11:55:10 برابر با 275,860 دویست و هفتاد و پنج هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت یورو 323,800 سیصد و بیست و سه هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 379,050 سیصد و هفتاد و نه هزار وپنجاه ریال https://talakar.com

دلار امروز 273,850 ساعت 18:37

قیمت زنده دلار 273,850 ریال امروز سی شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:37:20 قیمت یورو 321,450 سیصد و بیست و یک هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 377,000 سیصد و هفتاد و هفت هزار ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز 2021/09/21 ساعت 17:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/21 ساعت 17:12:40 برابر با 273,980 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 321,900 سیصد و بیست و یک هزار و نه صد ریال قیمت پوند 377,500 سیصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال https://talakar.com