نرخ آنلاین

قیمت دلار امروز 2022/03/27 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/03/27 ساعت 17:05:51 برابر با 262,690 دویست و شصت و دو  هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 288,540 دویست و هشتاد و هشت هزار و پانصد و چهل ریال قیمت پوند 347,250 سیصد و چهل و هفت هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2022/03/26 ساعت 17:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/03/26 ساعت 17:10:17 برابر با 262,150 دویست و شصت و دو  هزار و صد و پنجاه ریال قیمت یورو 287,950 دویست و هشتاد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 346,540 سیصد و چهل و شش هزار و پانصد و چهل ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱/۶ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱/۶ ساعت 12:57:14 برابر با 263,840 دویست و شصت و سه هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت یورو 289,800 دویست و هشتاد و نه هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 348,770 سیصد و چهل و هشت هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت دلار