نرخ آنلاین

قیمت دلار امروز 2022/02/20 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/02/20 ساعت 16:06:27 برابر با 254,400 دویست و پنجاه و چهار هزار و چهار صد ریال قیمت یورو 288,110 دویست و هشتاد و هشت هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 348,580 سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۱ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۱ ساعت 11:57:05 برابر با 258,300 دویست و پنجاه و هشت هزار و سیصد ریال قیمت یورو 292,530 دویست و نود و دو  هزار و پانصد و سی ریال قیمت پوند 352,750 سیصد و پنجاه و دو  هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت 11:55:55 برابر با 260,460 دویست و شصت هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 294,970 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 355,810 سیصد و پنجاه و پنج هزار و هشت صد و ده ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2022/02/18 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/02/18 ساعت 16:08:18 برابر با 264,130 دویست و شصت و چهار هزار و صد و سی ریال قیمت یورو 299,990 دویست و نود و نه هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 361,420 سیصد و شصت و یک هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت طلا