نرخ آنلاین

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۲/۸ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۲/۸ ساعت 12:57:33 برابر با 279,210 دویست و هفتاد و نه هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 295,950 دویست و نود و پنج هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 351,910 سیصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و ده ریال قیمت دلار

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:01:43 برابر با 280,560 دویست و هشتاد هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 298,850 دویست و نود و هشت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 354,170 سیصد و پنجاه و چهار هزار و صد و هفتاد ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۲/۷ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۲/۷ ساعت 12:56:06 برابر با 280,330 دویست و هشتاد هزار و سیصد و سی ریال قیمت یورو 298,590 دویست و نود و هشت هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 353,580 سیصد و پنجاه و سه هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2022/04/26 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/04/26 ساعت 17:05:11 برابر با 279,540 دویست و هفتاد و نه هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 298,500 دویست و نود و هشت هزار و پانصد ریال قیمت پوند 354,560 سیصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد و شصت ریال قیمت طلا