نرخ آنلاین

قیمت دلار امروز 2021/11/20 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/11/20 ساعت 16:07:51 برابر با 280,290 دویست و هشتاد هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 316,220 سیصد و شانزده هزار و دویست و بیست ریال قیمت پوند 378,320 سیصد و هفتاد و هشت هزار و سیصد و بیست ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۲۹ ساعت 12:05

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۲۹ ساعت 12:05:24 برابر با 280,440 دویست و هشتاد هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 316,450 سیصد و شانزده هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 378,590 سیصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و نود ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2021/11/19 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/11/19 ساعت 16:11:43 برابر با 279,227 دویست و هفتاد و نه هزار و دویست و بیست و هفت ریال قیمت یورو 319,397 سیصد و نونزده هزار و سیصد و نود و هفت ریال قیمت پوند 380,757 سیصد و هشتاد هزار و هفتصد و پنجاه و هفت ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2021/11/18 ساعت 16:14

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/11/18 ساعت 16:14:35 برابر با 278,970 دویست و هفتاد و هشت هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 319,230 سیصد و نونزده هزار و دویست و سی ریال قیمت پوند 380,790 سیصد و هشتاد هزار و هفتصد و نود ریال قیمت طلا