قیمت دلار امروز 2020/11/09 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/09 ساعت 16:05:08 برابر با 248,060 دویست و چهل و هشت هزار وشصت ریال قیمت یورو 292,940 دویست و نود و دو  هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 364,120 سیصد و شصت و چهار هزار و صد و بیست ریال

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:08:37 برابر با 248,020 دویست و چهل و هشت هزار وبیست ریال قیمت یورو 293,020 دویست و نود و سه هزار وبیست ریال قیمت پوند 370,320 سیصد و هفتاد هزار و سیصد و بیست ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۹ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۹ ساعت 11:58:08 برابر با 245,050 دویست و چهل و پنج هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 290,020 دویست و نود هزار وبیست ریال قیمت پوند 364,120 سیصد و شصت و چهار هزار و صد و بیست ریال

دلار امروز 235,000 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 235,000 ریال امروز هجده آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:27 قیمت یورو 277,500 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال قیمت پوند 346,080 سیصد و چهل و شش هزار وهشتاد ریال

قیمت دلار امروز 2020/11/08 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/08 ساعت 16:07:34 برابر با 235,040 دویست و سی و پنج هزار وچهل ریال قیمت یورو 277,520 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 347,480 سیصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و هشتاد ریال

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:08:30 برابر با 228,940 دویست و بیست و هشت هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 269,930 دویست و شصت و نه هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 343,460 سیصد و چهل و سه هزار و چهار صد و شصت ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۸ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۸ ساعت 11:57:55 برابر با 228,880 دویست و بیست و هشت هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت یورو 270,020 دویست و هفتاد هزار وبیست ریال قیمت پوند 333,670 سیصد و سی و سه هزار و ششصد و هفتاد ریال

دلار امروز 245,000 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 245,000 ریال امروز هفده آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:16 قیمت یورو 288,930 دویست و هشتاد و هشت هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 341,490 سیصد و چهل و یک هزار و چهار صد و نود ریال

قیمت دلار امروز 2020/11/07 ساعت 16:23

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/07 ساعت 16:23:07 برابر با 245,050 دویست و چهل و پنج هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 289,020 دویست و هشتاد و نه هزار وبیست ریال قیمت پوند 340,830 سیصد و چهل هزار و هشت صد و سی ریال

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:27

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:27:58 برابر با 245,000 دویست و چهل و پنج هزار ریال قیمت یورو 288,990 دویست و هشتاد و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 343,450 سیصد و چهل و سه هزار و چهار صد و پنجاه ریال