نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:05:42 برابر با 258,620 دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و بیست ریال قیمت یورو 315,570 سیصد و پانزده هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 345,760 سیصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و شصت ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۵ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۵ ساعت 11:56:13 برابر با 258,980 دویست و پنجاه و هشت هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 315,930 سیصد و پانزده هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 346,120 سیصد و چهل و شش هزار و صد و بیست ریال

دلار امروز 258,620 ساعت 17:40

قیمت زنده دلار 258,620 ریال امروز چهار دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:40:18 قیمت یورو 315,570 سیصد و پانزده هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 345,760 سیصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و شصت ریال

قیمت دلار امروز 2020/12/24 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/24 ساعت 16:05:59 برابر با 258,640 دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 315,610 سیصد و پانزده هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 345,740 سیصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و چهل ریال

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14:08 برابر با 258,620 دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و بیست ریال قیمت یورو 315,550 سیصد و پانزده هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 346,560 سیصد و چهل و شش هزار و پانصد و شصت ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۴ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۴ ساعت 11:55:07 برابر با 257,820 دویست و پنجاه و هفت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 313,910 سیصد و سیزده هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 346,270 سیصد و چهل و شش هزار و دویست و هفتاد ریال

دلار امروز 257,830 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 257,830 ریال امروز سه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:33:36 قیمت یورو 314,010 سیصد و چهارده هزار وده ریال قیمت پوند 346,800 سیصد و چهل و شش هزار و هشت صد ریال

قیمت دلار امروز 2020/12/23 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/23 ساعت 16:12:03 برابر با 257,750 دویست و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 313,910 سیصد و سیزده هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 346,600 سیصد و چهل و شش هزار و ششصد ریال

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:06:23 برابر با 257,820 دویست و پنجاه و هفت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 311,650 سیصد و یازده هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت پوند 344,940 سیصد و چهل و چهار هزار و نه صد و چهل ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳ ساعت 11:56:12 برابر با 256,820 دویست و پنجاه و شش هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 308,401 سیصد و هشت هزار و چهار صد و یک ریال قیمت پوند 345,060 سیصد و چهل و پنج هزار وشصت ریال