قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت 12:00:32 برابر با 257,020 دویست و پنجاه و هفت هزار وبیست ریال قیمت یورو 315,930 سیصد و پانزده هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 351,540 سیصد و پنجاه و یک هزار و پانصد و چهل ریال

دلار امروز 256,970 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 256,970 ریال امروز نه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:33:51 قیمت یورو 314,610 سیصد و چهارده هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 350,230 سیصد و پنجاه هزار و دویست و سی ریال

قیمت دلار امروز 2020/12/29 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/29 ساعت 16:05:03 برابر با 257,050 دویست و پنجاه و هفت هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 315,457 سیصد و پانزده هزار و چهار صد و پنجاه و هفت ریال قیمت پوند 350,310 سیصد و پنجاه هزار و سیصد و ده ریال

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:03:19 برابر با 257,020 دویست و پنجاه و هفت هزار وبیست ریال قیمت یورو 314,610 سیصد و چهارده هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 349,690 سیصد و چهل و نه هزار و ششصد و نود ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۹ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۹ ساعت 12:02:50 برابر با 257,350 دویست و پنجاه و هفت هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت یورو 315,010 سیصد و پانزده هزار وده ریال قیمت پوند 351,990 سیصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و نود ریال

دلار امروز 257,450 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 257,450 ریال امروز هشت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:26 قیمت یورو 311,980 سیصد و یازده هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 351,940 سیصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و چهل ریال

قیمت دلار امروز 2020/12/28 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/28 ساعت 16:07:27 برابر با 257,410 دویست و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و ده ریال قیمت یورو 312,010 سیصد و دوازده هزار وده ریال قیمت پوند 349,780 سیصد و چهل و نه هزار و هفتصد و هشتاد ریال

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:01:51 برابر با 257,390 دویست و پنجاه و هفت هزار و سیصد و نود ریال قیمت یورو 312,629 سیصد و دوازده هزار و ششصد و بیست و نه ریال قیمت پوند 351,960 سیصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و شصت ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۸ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۸ ساعت 11:58:32 برابر با 257,440 دویست و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 312,010 سیصد و دوازده هزار وده ریال قیمت پوند 353,640 سیصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و چهل ریال

دلار امروز 257,410 ساعت 17:42

قیمت زنده دلار 257,410 ریال امروز هفت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:42:53 قیمت یورو 313,010 سیصد و سیزده هزار وده ریال قیمت پوند 352,150 سیصد و پنجاه و دو  هزار و صد و پنجاه ریال