نرخ قیمت

قیمت دلار امروز 2021/02/03 ساعت 16:18

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/03 ساعت 16:18:19 برابر با 237,710 دویست و سی و هفت هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 287,227 دویست و هشتاد و هفت هزار و دویست و بیست و هفت ریال قیمت پوند 329,490 سیصد و بیست و نه هزار و چهار صد و نود ریال

قیمت دلار امروز 2021/02/02 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/02 ساعت 16:06:04 برابر با 238,710 دویست و سی و هشت هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 288,470 دویست و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 337,270 سیصد و سی و هفت هزار و دویست و هفتاد ریال