نرخ قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۹ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۹ ساعت 11:58:54 برابر با 259,860 دویست و پنجاه و نه هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت یورو 293,860 دویست و نود و سه هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 351,590 سیصد و پنجاه و یک هزار و پانصد و نود ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۹ ساعت 11:58 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 259,850 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 259,850 ریال امروز هشت اسفند هزار و چهارصد ساعت 17:33:07 قیمت یورو 295,850 دویست و نود و پنج هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 352,510 سیصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد و ده ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 259,850 ساعت 17:33 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2022/02/27 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/02/27 ساعت 16:05:36 برابر با 260,140 دویست و شصت هزار و صد و چهل ریال قیمت یورو 296,180 دویست و نود و شش هزار و صد و هشتاد ریال قیمت پوند 352,900 سیصد و پنجاه و دو  هزار و نه صد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2022/02/27 ساعت 16:05 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:03:15 برابر با 259,880 دویست و پنجاه و نه هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت یورو 295,890 دویست و نود و پنج هزار و هشت صد و نود ریال قیمت پوند 352,550 سیصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد و پنجاه ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:03 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۸ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۸ ساعت 11:59:27 برابر با 260,290 دویست و شصت هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 293,350 دویست و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت پوند 352,100 سیصد و پنجاه و دو  هزار و صد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۸ ساعت 11:59 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 260,070 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 260,070 ریال امروز هفت اسفند هزار و چهارصد ساعت 17:31:10 قیمت یورو 293,100 دویست و نود و سه هزار و صد ریال قیمت پوند 351,810 سیصد و پنجاه و یک هزار و هشت صد و ده ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 260,070 ساعت 17:31 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2022/02/26 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/02/26 ساعت 16:09:24 برابر با 260,190 دویست و شصت هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 293,230 دویست و نود و سه هزار و دویست و سی ریال قیمت پوند 351,970 سیصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2022/02/26 ساعت 16:09 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:03:06 برابر با 259,420 دویست و پنجاه و نه هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت یورو 292,370 دویست و نود و دو  هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 350,930 سیصد و پنجاه هزار و نه صد و سی ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:03 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۷ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۷ ساعت 11:57:48 برابر با 259,510 دویست و پنجاه و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 292,470 دویست و نود و دو  هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 351,060 سیصد و پنجاه و یک هزار وشصت ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۷ ساعت 11:57 بیشتر بخوانید »