نرخ قیمت

دلار امروز 277,500 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 277,500 ریال امروز نه آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:22 قیمت یورو 326,460 سیصد و بیست و شش هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 375,090 سیصد و هفتاد و پنج هزار ونود ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/30 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/30 ساعت 16:09:13 برابر با 277,787 دویست و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و هفت ریال قیمت یورو 326,747 سیصد و بیست و شش هزار و هفتصد و چهل و هفت ریال قیمت پوند 375,377 سیصد و هفتاد و پنج هزار و سیصد و هفتاد و هفت …

قیمت دلار امروز 2020/10/30 ساعت 16:09 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03:34 برابر با 277,500 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال قیمت یورو 326,460 سیصد و بیست و شش هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 375,090 سیصد و هفتاد و پنج هزار ونود ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۹ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۹ ساعت 11:57:42 برابر با 277,983 دویست و هفتاد و هفت هزار و نه صد و هشتاد و سه ریال قیمت یورو 326,943 سیصد و بیست و شش هزار و نه صد و چهل و سه ریال قیمت پوند 375,573 سیصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۹ ساعت 11:57 ادامه »

دلار امروز 277,500 ساعت 17:40

قیمت زنده دلار 277,500 ریال امروز هشت آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:40:54 قیمت یورو 326,460 سیصد و بیست و شش هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 375,090 سیصد و هفتاد و پنج هزار ونود ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/29 ساعت 16:21

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/29 ساعت 16:21:43 برابر با 277,560 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 326,520 سیصد و بیست و شش هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 375,180 سیصد و هفتاد و پنج هزار و صد و هشتاد ریال

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01:08 برابر با 277,530 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 326,490 سیصد و بیست و شش هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 382,550 سیصد و هشتاد و دو  هزار و پانصد و پنجاه ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۸ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۸ ساعت 11:56:24 برابر با 277,560 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 326,520 سیصد و بیست و شش هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 376,830 سیصد و هفتاد و شش هزار و هشت صد و سی ریال

دلار امروز 278,530 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 278,530 ریال امروز هفت آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:12 قیمت یورو 328,520 سیصد و بیست و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 382,190 سیصد و هشتاد و دو  هزار و صد و نود ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/28 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/28 ساعت 16:13:00 برابر با 278,540 دویست و هفتاد و هشت هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 328,480 سیصد و بیست و هشت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 375,150 سیصد و هفتاد و پنج هزار و صد و پنجاه ریال