نرخ قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۷ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۷ ساعت 11:55:42 برابر با 273,780 دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت یورو 319,050 سیصد و نونزده هزار وپنجاه ریال قیمت پوند 377,320 سیصد و هفتاد و هفت هزار و سیصد و بیست ریال قیمت دلار

دلار امروز 273,030 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 273,030 ریال امروز بیست و شش مهر هزار و چهارصد ساعت 17:33:44 قیمت یورو 316,680 سیصد و شانزده هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت پوند 374,880 سیصد و هفتاد و چهار هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا

قیمت دلار امروز 2021/10/18 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/18 ساعت 16:07:19 برابر با 272,240 دویست و هفتاد و دو  هزار و دویست و چهل ریال قیمت یورو 315,920 سیصد و پانزده هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 373,880 سیصد و هفتاد و سه هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:07

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:07:52 برابر با 271,940 دویست و هفتاد و یک هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 314,950 سیصد و چهارده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 373,430 سیصد و هفتاد و سه هزار و چهار صد و سی ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۶ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۶ ساعت 12:00:24 برابر با 271,550 دویست و هفتاد و یک هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 314,760 سیصد و چهارده هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 372,910 سیصد و هفتاد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت دلار

دلار امروز 271,580 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 271,580 ریال امروز بیست و پنج مهر هزار و چهارصد ساعت 17:32:23 قیمت یورو 314,560 سیصد و چهارده هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 372,820 سیصد و هفتاد و دو  هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت آنلاین طلا

قیمت دلار امروز 2021/10/17 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/17 ساعت 16:09:28 برابر با 272,670 دویست و هفتاد و دو  هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت یورو 316,410 سیصد و شانزده هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 375,020 سیصد و هفتاد و پنج هزار وبیست ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:05:09 برابر با 271,800 دویست و هفتاد و یک هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 315,490 سیصد و پانزده هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 373,920 سیصد و هفتاد و سه هزار و نه صد و بیست ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۵ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۵ ساعت 11:55:53 برابر با 272,610 دویست و هفتاد و دو  هزار و ششصد و ده ریال قیمت یورو 316,180 سیصد و شانزده هزار و صد و هشتاد ریال قیمت پوند 374,740 سیصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت دلار

دلار امروز 272,770 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 272,770 ریال امروز بیست و چهار مهر هزار و چهارصد ساعت 17:34:39 قیمت یورو 316,400 سیصد و شانزده هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 375,000 سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال قیمت آنلاین طلا