نرخ زنده

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۱۸ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۱۸ ساعت 12:02:45 برابر با 275,370 دویست و هفتاد و پنج هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت یورو 318,670 سیصد و هجده هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت پوند 374,930 سیصد و هفتاد و چهار هزار و نه صد و سی ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز 2021/10/09 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/09 ساعت 16:09:47 برابر با 277,220 دویست و هفتاد و هفت هزار و دویست و بیست ریال قیمت یورو 320,750 سیصد و بیست هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 379,880 سیصد و هفتاد و نه هزار و هشت صد و هشتاد ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۱۷ ساعت 12:07

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۱۷ ساعت 12:07:07 برابر با 277,920 دویست و هفتاد و هفت هزار و نه صد و بیست ریال قیمت یورو 320,980 سیصد و بیست هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 380,150 سیصد و هشتاد هزار و صد و پنجاه ریال https://talakar.com