نرخ زنده

دلار امروز 224,250 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 224,250 ریال امروز چهار بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:42 قیمت یورو 273,510 دویست و هفتاد و سه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 320,600 سیصد و بیست هزار و ششصد ریال

قیمت دلار امروز 2021/01/23 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/23 ساعت 16:12:34 برابر با 224,240 دویست و بیست و چهار هزار و دویست و چهل ریال قیمت یورو 273,450 دویست و هفتاد و سه هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 319,800 سیصد و نونزده هزار و هشت صد ریال

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00:49 برابر با 224,250 دویست و بیست و چهار هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 273,430 دویست و هفتاد و سه هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 317,140 سیصد و هفده هزار و صد و چهل ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۴ ساعت 12:18

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۴ ساعت 12:18:39 برابر با 224,280 دویست و بیست و چهار هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 273,510 دویست و هفتاد و سه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 313,760 سیصد و سیزده هزار و هفتصد و شصت ریال

دلار امروز 226,550 ساعت 17:50

قیمت زنده دلار 226,550 ریال امروز سه بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:50:27 قیمت یورو 274,404 دویست و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و چهار ریال قیمت پوند 315,750 سیصد و پانزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال

قیمت دلار امروز 2021/01/22 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/22 ساعت 16:13:19 برابر با 227,153 دویست و بیست و هفت هزار و صد و پنجاه و سه ریال قیمت یورو 274,010 دویست و هفتاد و چهار هزار وده ریال قیمت پوند 316,353 سیصد و شانزده هزار و سیصد و پنجاه و سه ریال

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04:23 برابر با 226,550 دویست و بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 274,767 دویست و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و شصت و هفت ریال قیمت پوند 315,750 سیصد و پانزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۳ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۳ ساعت 11:57:29 برابر با 227,045 دویست و بیست و هفت هزار وچهل و پنج ریال قیمت یورو 274,010 دویست و هفتاد و چهار هزار وده ریال قیمت پوند 316,245 سیصد و شانزده هزار و دویست و چهل و پنج ریال

دلار امروز 226,550 ساعت 17:40

قیمت زنده دلار 226,550 ریال امروز دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:40:17 قیمت یورو 275,005 دویست و هفتاد و پنج هزار وپنج ریال قیمت پوند 315,750 سیصد و پانزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال

قیمت دلار امروز 2021/01/21 ساعت 16:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/21 ساعت 16:15:56 برابر با 226,530 دویست و بیست و شش هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 274,010 دویست و هفتاد و چهار هزار وده ریال قیمت پوند 317,560 سیصد و هفده هزار و پانصد و شصت ریال