نرخ زنده

دلار امروز 271,710 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 271,710 ریال امروز بیست و یک مهر هزار و چهارصد ساعت 17:32:59 قیمت یورو 314,450 سیصد و چهارده هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 370,790 سیصد و هفتاد هزار و هفتصد و نود ریال https://talakar.com

دلار امروز 271,710 ساعت 17:32 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2021/10/13 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/13 ساعت 16:08:16 برابر با 271,700 دویست و هفتاد و یک هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 313,880 سیصد و سیزده هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت پوند 369,700 سیصد و شصت و نه هزار و هفتصد ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز 2021/10/13 ساعت 16:08 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02:47 برابر با 272,330 دویست و هفتاد و دو  هزار و سیصد و سی ریال قیمت یورو 315,000 سیصد و پانزده هزار ریال قیمت پوند 371,500 سیصد و هفتاد و یک هزار و پانصد ریال https://talakar.com

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۱ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۱ ساعت 11:56:58 برابر با 270,360 دویست و هفتاد هزار و سیصد و شصت ریال قیمت یورو 312,150 سیصد و دوازده هزار و صد و پنجاه ریال قیمت پوند 368,230 سیصد و شصت و هشت هزار و دویست و سی ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۱ ساعت 11:56 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2021/10/12 ساعت 16:17

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/12 ساعت 16:17:30 برابر با 271,220 دویست و هفتاد و یک هزار و دویست و بیست ریال قیمت یورو 313,000 سیصد و سیزده هزار ریال قیمت پوند 369,130 سیصد و شصت و نه هزار و صد و سی ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز 2021/10/12 ساعت 16:17 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05:34 برابر با 271,420 دویست و هفتاد و یک هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت یورو 313,600 سیصد و سیزده هزار و ششصد ریال قیمت پوند 369,190 سیصد و شصت و نه هزار و صد و نود ریال https://talakar.com

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۰ ساعت 12:08

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۰ ساعت 12:08:15 برابر با 271,960 دویست و هفتاد و یک هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 314,560 سیصد و چهارده هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 369,740 سیصد و شصت و نه هزار و هفتصد و چهل ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۰ ساعت 12:08 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2021/10/11 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/11 ساعت 16:07:46 برابر با 273,940 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 316,870 سیصد و شانزده هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 373,450 سیصد و هفتاد و سه هزار و چهار صد و پنجاه ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز 2021/10/11 ساعت 16:07 بیشتر بخوانید »