نرخ زنده

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۰ ساعت 12:08

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۰ ساعت 12:08:15 برابر با 271,960 دویست و هفتاد و یک هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 314,560 سیصد و چهارده هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 369,740 سیصد و شصت و نه هزار و هفتصد و چهل ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز 2021/10/11 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/11 ساعت 16:07:46 برابر با 273,940 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 316,870 سیصد و شانزده هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 373,450 سیصد و هفتاد و سه هزار و چهار صد و پنجاه ریال https://talakar.com