نرخ آنلاین

قیمت دلار امروز 2021/11/30 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/11/30 ساعت 16:05:54 برابر با 289,260 دویست و هشتاد و نه هزار و دویست و شصت ریال قیمت یورو 328,250 سیصد و بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 387,950 سیصد و هشتاد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01:44 برابر با 288,760 دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت یورو 328,210 سیصد و بیست و هشت هزار و دویست و ده ریال قیمت پوند 387,810 سیصد و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و ده ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۹ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۹ ساعت 11:55:17 برابر با 289,690 دویست و هشتاد و نه هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 328,220 سیصد و بیست و هشت هزار و دویست و بیست ریال قیمت پوند 389,320 سیصد و هشتاد و نه هزار و سیصد و بیست ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۸ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۸ ساعت 11:56:30 برابر با 274,660 دویست و هفتاد و چهار هزار و ششصد و شصت ریال قیمت یورو 309,480 سیصد و نه هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 392,620 سیصد و نود و دو  هزار و ششصد و بیست ریال قیمت دلار