قیمت لحظه ای

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:05:34 برابر با 256,990 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 284,650 دویست و هشتاد و چهار هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت پوند 339,910 سیصد و سی و نه هزار و نه صد و ده ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:05 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ساعت 12:06

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ساعت 12:06:27 برابر با 257,810 دویست و پنجاه و هفت هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 285,620 دویست و هشتاد و پنج هزار و ششصد و بیست ریال قیمت پوند 342,150 سیصد و چهل و دو  هزار و صد و پنجاه ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ساعت 12:06 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 256,950 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 256,950 ریال امروز هجده اسفند هزار و چهارصد ساعت 17:34:09 قیمت یورو 283,900 دویست و هشتاد و سه هزار و نه صد ریال قیمت پوند 341,070 سیصد و چهل و یک هزار وهفتاد ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 256,950 ساعت 17:34 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2022/03/09 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/03/09 ساعت 16:09:36 برابر با 256,730 دویست و پنجاه و شش هزار و هفتصد و سی ریال قیمت یورو 282,790 دویست و هشتاد و دو  هزار و هفتصد و نود ریال قیمت پوند 340,570 سیصد و چهل هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2022/03/09 ساعت 16:09 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:06 برابر با 255,760 دویست و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت یورو 281,470 دویست و هشتاد و یک هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 339,250 سیصد و سی و نه هزار و دویست و پنجاه ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ساعت 11:55:47 برابر با 258,600 دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد ریال قیمت یورو 283,370 دویست و هشتاد و سه هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 342,100 سیصد و چهل و دو  هزار و صد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ساعت 11:55 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 262,380 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 262,380 ریال امروز هفده اسفند هزار و چهارصد ساعت 17:31:36 قیمت یورو 287,410 دویست و هشتاد و هفت هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 346,980 سیصد و چهل و شش هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 262,380 ساعت 17:31 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2022/03/08 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/03/08 ساعت 16:09:16 برابر با 262,390 دویست و شصت و دو  هزار و سیصد و نود ریال قیمت یورو 287,290 دویست و هشتاد و هفت هزار و دویست و نود ریال قیمت پوند 346,990 سیصد و چهل و شش هزار و نه صد و نود ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2022/03/08 ساعت 16:09 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:02:37 برابر با 261,260 دویست و شصت و یک هزار و دویست و شصت ریال قیمت یورو 286,090 دویست و هشتاد و شش هزار ونود ریال قیمت پوند 345,720 سیصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و بیست ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:02 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ساعت 11:57:01 برابر با 259,030 دویست و پنجاه و نه هزار وسی ریال قیمت یورو 283,490 دویست و هشتاد و سه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 342,170 سیصد و چهل و دو  هزار و صد و هفتاد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ساعت 11:57 بیشتر بخوانید »