قیمت لحظه ای

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:04 برابر با 224,460 دویست و بیست و چهار هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 271,510 دویست و هفتاد و یک هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 315,210 سیصد و پانزده هزار و دویست و ده ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱ ساعت 12:06

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱ ساعت 12:06:30 برابر با 220,510 دویست و بیست هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 265,500 دویست و شصت و پنج هزار و پانصد ریال قیمت پوند 312,010 سیصد و دوازده هزار وده ریال

دلار امروز 217,840 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 217,840 ریال امروز سی دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:34:42 قیمت یورو 263,654 دویست و شصت و سه هزار و ششصد و پنجاه و چهار ریال قیمت پوند 301,250 سیصد و یک هزار و دویست و پنجاه ریال

قیمت دلار امروز 2021/01/19 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/19 ساعت 16:06:46 برابر با 217,920 دویست و هفده هزار و نه صد و بیست ریال قیمت یورو 263,010 دویست و شصت و سه هزار وده ریال قیمت پوند 301,290 سیصد و یک هزار و دویست و نود ریال

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:03:28 برابر با 211,950 دویست و یازده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 256,950 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 302,440 سیصد و دو  هزار و چهار صد و چهل ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت 12:20

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت 12:20:54 برابر با 211,890 دویست و یازده هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 256,970 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 291,180 دویست و نود و یک هزار و صد و هشتاد ریال

دلار امروز 218,020 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 218,020 ریال امروز بیست و نه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:35:11 قیمت یورو 263,910 دویست و شصت و سه هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 291,320 دویست و نود و یک هزار و سیصد و بیست ریال

قیمت دلار امروز 2021/01/18 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/18 ساعت 16:07:40 برابر با 217,980 دویست و هفده هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 263,930 دویست و شصت و سه هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 292,870 دویست و نود و دو  هزار و هشت صد و هفتاد ریال

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:12

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:12:17 برابر با 219,970 دویست و نونزده هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 266,010 دویست و شصت و شش هزار وده ریال قیمت پوند 295,550 دویست و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت 11:55:58 برابر با 223,040 دویست و بیست و سه هزار وچهل ریال قیمت یورو 268,960 دویست و شصت و هشت هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 308,390 سیصد و هشت هزار و سیصد و نود ریال