قیمت لحظه ای

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:00:48 برابر با 516,028 پانصد و شانزده هزار وبیست و هشت ریال قیمت یورو 553,828 پانصد و پنجاه و سه هزار و هشت صد و بیست و هشت ریال قیمت پوند 637,198 ششصد و سی و هفت هزار و صد و نود و هشت ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز 2023/05/28 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/05/28 ساعت 17:05:22 برابر با 516,582 پانصد و شانزده هزار و پانصد و هشتاد و دو  ریال قیمت یورو 554,312 پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و دوازده ریال قیمت پوند 637,872 ششصد و سی و هفت هزار و هشت صد و هفتاد و دو  ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:00:12 برابر با 516,480 پانصد و شانزده هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 554,210 پانصد و پنجاه و چهار هزار و دویست و ده ریال قیمت پوند 637,770 ششصد و سی و هفت هزار و هفتصد و هفتاد ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۳/۷ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۳/۷ ساعت 12:57:10 برابر با 517,440 پانصد و هفده هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 557,230 پانصد و پنجاه و هفت هزار و دویست و سی ریال قیمت پوند 641,260 ششصد و چهل و یک هزار و دویست و شصت ریال قیمت دلار