قیمت امروز

قیمت دلار امروز 2022/02/13 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/02/13 ساعت 16:07:45 برابر با 267,570 دویست و شصت و هفت هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت یورو 303,770 سیصد و سه هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت پوند 364,930 سیصد و شصت و چهار هزار و نه صد و سی ریال قیمت طلا