قیمت امروز

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:32 برابر با 357,550 سیصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 377,750 سیصد و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 442,690 چهار صد و چهل و دو  هزار و ششصد و نود ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۳ ساعت 11:55:10 برابر با 357,710 سیصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 376,260 سیصد و هفتاد و شش هزار و دویست و شصت ریال قیمت پوند 440,940 چهار صد و چهل هزار و نه صد و چهل ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2022/12/03 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/12/03 ساعت 16:10:17 برابر با 356,970 سیصد و پنجاه و شش هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 377,310 سیصد و هفتاد و هفت هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 439,840 چهار صد و سی و نه هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۲ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۲ ساعت 11:58:37 برابر با 358,440 سیصد و پنجاه و هشت هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 376,910 سیصد و هفتاد و شش هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 439,370 چهار صد و سی و نه هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2022/12/02 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/12/02 ساعت 16:07:32 برابر با 358,719 سیصد و پنجاه و هشت هزار و هفتصد و نونزده ریال قیمت یورو 375,529 سیصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه ریال قیمت پوند 438,849 چهار صد و سی و هشت هزار و هشت صد و چهل و نه …

قیمت دلار امروز 2022/12/02 ساعت 16:07 ادامه »