قیمت امروز

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:01:23 برابر با 256,664 دویست و پنجاه و شش هزار و ششصد و شصت و چهار ریال قیمت یورو 322,524 سیصد و بیست و دو  هزار و پانصد و بیست و چهار ریال قیمت پوند 372,384 سیصد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و هشتاد و چهار ریال نرخ …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:01 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۲/۳۰ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۲/۳۰ ساعت 12:56:39 برابر با 255,900 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد ریال قیمت یورو 321,760 سیصد و بیست و یک هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 371,620 سیصد و هفتاد و یک هزار و ششصد و بیست ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2022/05/19 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/05/19 ساعت 17:05:13 برابر با 255,900 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد ریال قیمت یورو 321,760 سیصد و بیست و یک هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 371,620 سیصد و هفتاد و یک هزار و ششصد و بیست ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:05:00 برابر با 256,297 دویست و پنجاه و شش هزار و دویست و نود و هفت ریال قیمت یورو 322,157 سیصد و بیست و دو  هزار و صد و پنجاه و هفت ریال قیمت پوند 370,820 سیصد و هفتاد هزار و هشت صد و بیست ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۲/۲۹ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۲/۲۹ ساعت 12:58:24 برابر با 255,900 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد ریال قیمت یورو 321,760 سیصد و بیست و یک هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 372,410 سیصد و هفتاد و دو  هزار و چهار صد و ده ریال قیمت دلار

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:02:25 برابر با 256,638 دویست و پنجاه و شش هزار و ششصد و سی و هشت ریال قیمت یورو 322,498 سیصد و بیست و دو  هزار و چهار صد و نود و هشت ریال قیمت پوند 372,510 سیصد و هفتاد و دو  هزار و پانصد و ده ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۲/۲۸ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۲/۲۸ ساعت 12:58:49 برابر با 255,900 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد ریال قیمت یورو 321,760 سیصد و بیست و یک هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 373,470 سیصد و هفتاد و سه هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت دلار