دلار

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:29 برابر با 435,890 چهار صد و سی و پنج هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 484,380 چهار صد و هشتاد و چهار هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 552,570 پانصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد و هفتاد ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز 2023/01/28 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/01/28 ساعت 16:06:05 برابر با 438,280 چهار صد و سی و هشت هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 477,500 چهار صد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال قیمت پوند 544,730 پانصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و سی ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۱/۸ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۱/۸ ساعت 11:56:41 برابر با 435,130 چهار صد و سی و پنج هزار و صد و سی ریال قیمت یورو 479,660 چهار صد و هفتاد و نه هزار و ششصد و شصت ریال قیمت پوند 547,190 پانصد و چهل و هفت هزار و صد و نود ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2023/01/27 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/01/27 ساعت 16:05:52 برابر با 424,774 چهار صد و بیست و چهار هزار و هفتصد و هفتاد و چهار ریال قیمت یورو 485,824 چهار صد و هشتاد و پنج هزار و هشت صد و بیست و چهار ریال قیمت پوند 552,814 پانصد و پنجاه و دو  هزار و هشت صد …

قیمت دلار امروز 2023/01/27 ساعت 16:05 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:05:35 برابر با 424,340 چهار صد و بیست و چهار هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 485,390 چهار صد و هشتاد و پنج هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 552,380 پانصد و پنجاه و دو  هزار و سیصد و هشتاد ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۱/۷ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۱/۷ ساعت 11:56:04 برابر با 424,682 چهار صد و بیست و چهار هزار و ششصد و هشتاد و دو  ریال قیمت یورو 485,732 چهار صد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و سی و دو  ریال قیمت پوند 552,722 پانصد و پنجاه و دو  هزار و هفتصد و بیست و دو  …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۱/۷ ساعت 11:56 ادامه »