آخرین قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۲۶ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۲۶ ساعت 11:59:09 برابر با 274,726 دویست و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و بیست و شش ریال قیمت یورو 311,606 سیصد و یازده هزار و ششصد و شش ریال قیمت پوند 402,106 چهار صد و دو  هزار و صد و شش ریال قیمت دلار