آخرین قیمت

دلار امروز 273,240 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 273,240 ریال امروز یازده آذر هزار و چهارصد ساعت 17:31:49 قیمت یورو 309,830 سیصد و نه هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 392,150 سیصد و نود و دو  هزار و صد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا

قیمت دلار امروز 2021/12/02 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/12/02 ساعت 16:09:00 برابر با 273,250 دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 310,080 سیصد و ده هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 392,470 سیصد و نود و دو  هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:31:08 برابر با 273,130 دویست و هفتاد و سه هزار و صد و سی ریال قیمت یورو 309,690 سیصد و نه هزار و ششصد و نود ریال قیمت پوند 392,340 سیصد و نود و دو  هزار و سیصد و چهل ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱۱ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱۱ ساعت 11:55:49 برابر با 267,020 دویست و شصت و هفت هزار وبیست ریال قیمت یورو 302,000 سیصد و دو  هزار ریال قیمت پوند 389,510 سیصد و هشتاد و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت دلار

دلار امروز 266,250 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 266,250 ریال امروز ده آذر هزار و چهارصد ساعت 17:31:18 قیمت یورو 301,700 سیصد و یک هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 391,450 سیصد و نود و یک هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا

قیمت دلار امروز 2021/12/01 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/12/01 ساعت 16:08:11 برابر با 266,180 دویست و شصت و شش هزار و صد و هشتاد ریال قیمت یورو 301,370 سیصد و یک هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 386,730 سیصد و هشتاد و شش هزار و هفتصد و سی ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03:07 برابر با 260,810 دویست و شصت هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 295,390 دویست و نود و پنج هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 386,390 سیصد و هشتاد و شش هزار و سیصد و نود ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱۰ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱۰ ساعت 11:55:15 برابر با 289,070 دویست و هشتاد و نه هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 325,930 سیصد و بیست و پنج هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 386,020 سیصد و هشتاد و شش هزار وبیست ریال قیمت دلار

دلار امروز 289,810 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 289,810 ریال امروز نه آذر هزار و چهارصد ساعت 17:35:04 قیمت یورو 329,580 سیصد و بیست و نه هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت پوند 391,280 سیصد و نود و یک هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا

قیمت دلار امروز 2021/11/30 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/11/30 ساعت 16:05:54 برابر با 289,260 دویست و هشتاد و نه هزار و دویست و شصت ریال قیمت یورو 328,250 سیصد و بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 387,950 سیصد و هشتاد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت طلا