آرشیو قیمت سکه طلا ارز دلار

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۲ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۲ ساعت 11:58:34 برابر با 287,480 دویست و هشتاد و هفت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 336,940 سیصد و سی و شش هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 385,370 سیصد و هشتاد و پنج هزار و سیصد و هفتاد ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۲ ساعت 11:58 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 289,959 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 289,959 ریال امروز یازده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:36:21 قیمت یورو 339,520 سیصد و سی و نه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 387,390 سیصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و نود ریال

دلار امروز 289,959 ساعت 17:36 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2020/10/02 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/02 ساعت 16:05:33 برابر با 289,040 دویست و هشتاد و نه هزار وچهل ریال قیمت یورو 339,911 سیصد و سی و نه هزار و نه صد و یازده ریال قیمت پوند 387,781 سیصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و یک ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/02 ساعت 16:05 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:02:36 برابر با 290,016 دویست و نود هزار وشانزده ریال قیمت یورو 339,520 سیصد و سی و نه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 387,390 سیصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و نود ریال

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:02 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۱ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۱ ساعت 12:01:27 برابر با 289,040 دویست و هشتاد و نه هزار وچهل ریال قیمت یورو 340,030 سیصد و چهل هزار وسی ریال قیمت پوند 387,900 سیصد و هشتاد و هفت هزار و نه صد ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۱ ساعت 12:01 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 289,755 ساعت 17:50

قیمت زنده دلار 289,755 ریال امروز ده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:50:11 قیمت یورو 339,520 سیصد و سی و نه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 387,390 سیصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و نود ریال

دلار امروز 289,755 ساعت 17:50 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2020/10/01 ساعت 16:36

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/01 ساعت 16:36:53 برابر با 289,040 دویست و هشتاد و نه هزار وچهل ریال قیمت یورو 339,460 سیصد و سی و نه هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 388,900 سیصد و هشتاد و هشت هزار و نه صد ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/01 ساعت 16:36 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14:54 برابر با 289,364 دویست و هشتاد و نه هزار و سیصد و شصت و چهار ریال قیمت یورو 339,864 سیصد و سی و نه هزار و هشت صد و شصت و چهار ریال قیمت پوند 385,734 سیصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و سی و چهار ریال

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۰ ساعت 14:11

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۰ ساعت 14:11:00 برابر با 289,020 دویست و هشتاد و نه هزار وبیست ریال قیمت یورو 339,520 سیصد و سی و نه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 385,390 سیصد و هشتاد و پنج هزار و سیصد و نود ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۰ ساعت 14:11 بیشتر بخوانید »