قیمت

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:04

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:04:54 برابر با 275,610 دویست و هفتاد و پنج هزار و ششصد و ده ریال قیمت یورو 323,420 سیصد و بیست و سه هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 379,470 سیصد و هفتاد و نه هزار و چهار صد و هفتاد ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت 12:56:44 برابر با 275,650 دویست و هفتاد و پنج هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت یورو 323,260 سیصد و بیست و سه هزار و دویست و شصت ریال قیمت پوند 379,770 سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد و هفتاد ریال https://talakar.com

دلار امروز 274,010 ساعت 18:39

قیمت زنده دلار 274,010 ریال امروز بیست و نه شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:39:01 قیمت یورو 321,010 سیصد و بیست و یک هزار وده ریال قیمت پوند 377,330 سیصد و هفتاد و هفت هزار و سیصد و سی ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز 2021/09/20 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/20 ساعت 17:08:53 برابر با 273,970 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 320,850 سیصد و بیست هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 379,400 سیصد و هفتاد و نه هزار و چهار صد ریال https://talakar.com

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:01:51 برابر با 273,370 دویست و هفتاد و سه هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت یورو 320,500 سیصد و بیست هزار و پانصد ریال قیمت پوند 377,130 سیصد و هفتاد و هفت هزار و صد و سی ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت 13:03

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت 13:03:47 برابر با 273,930 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و سی ریال قیمت یورو 320,850 سیصد و بیست هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 376,920 سیصد و هفتاد و شش هزار و نه صد و بیست ریال https://talakar.com

دلار امروز 274,070 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 274,070 ریال امروز بیست و هشت شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:33:19 قیمت یورو 321,540 سیصد و بیست و یک هزار و پانصد و چهل ریال قیمت پوند 379,210 سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست و ده ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز 2021/09/19 ساعت 17:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/19 ساعت 17:11:59 برابر با 274,410 دویست و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و ده ریال قیمت یورو 321,640 سیصد و بیست و یک هزار و ششصد و چهل ریال قیمت پوند 379,330 سیصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و سی ریال https://talakar.com

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:03:40 برابر با 273,490 دویست و هفتاد و سه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 320,820 سیصد و بیست هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 378,370 سیصد و هفتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال https://talakar.com

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت 12:55:14 برابر با 273,210 دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 320,240 سیصد و بیست هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 377,690 سیصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و نود ریال https://talakar.com