نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:28 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 705,870 هفتصد و پنج هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 826,750 هشت صد و بیست و شش هزار و هفتصد و پنجاه ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۹ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۹ ساعت 11:56:55 برابر با 647,280 ششصد و چهل و هفت هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 704,530 هفتصد و چهار هزار و پانصد و سی ریال قیمت پوند 825,170 هشت صد و بیست و پنج هزار و صد و هفتاد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۹ ساعت 11:56 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 647,000 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و هشت فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 17:33:48 قیمت یورو 703,480 هفتصد و سه هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 824,080 هشت صد و بیست و چهار هزار وهشتاد ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 647,000 ساعت 17:33 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/04/16 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/04/16 ساعت 16:12:44 برابر با 647,436 ششصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و سی و شش ریال قیمت یورو 703,270 هفتصد و سه هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت پوند 823,830 هشت صد و بیست و سه هزار و هشت صد و سی ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/04/16 ساعت 16:12 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:11

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:11:45 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 704,710 هفتصد و چهار هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 825,390 هشت صد و بیست و پنج هزار و سیصد و نود ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:11 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۸ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۸ ساعت 11:56:05 برابر با 647,711 ششصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و یازده ریال قیمت یورو 703,190 هفتصد و سه هزار و صد و نود ریال قیمت پوند 823,610 هشت صد و بیست و سه هزار و ششصد و ده ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۸ ساعت 11:56 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 647,000 ساعت 18:01

قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و هفت فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 18:01:32 قیمت یورو 709,810 هفتصد و نه هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 831,350 هشت صد و سی و یک هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 647,000 ساعت 18:01 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/04/15 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/04/15 ساعت 16:06:17 برابر با 647,668 ششصد و چهل و هفت هزار و ششصد و شصت و هشت ریال قیمت یورو 712,050 هفتصد و دوازده هزار وپنجاه ریال قیمت پوند 834,500 هشت صد و سی و چهار هزار و پانصد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/04/15 ساعت 16:06 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:12

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:12:42 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 712,950 هفتصد و دوازده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 835,380 هشت صد و سی و پنج هزار و سیصد و هشتاد ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:12 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت 11:58:24 برابر با 647,592 ششصد و چهل و هفت هزار و پانصد و نود و دو  ریال قیمت یورو 719,610 هفتصد و نونزده هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 842,610 هشت صد و چهل و دو  هزار و ششصد و ده ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت 11:58 بیشتر بخوانید »