نرخ

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۷ ساعت 12:10

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۷ ساعت 12:10:11 برابر با 262,040 دویست و شصت و دو  هزار وچهل ریال قیمت یورو 310,990 سیصد و ده هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 380,290 سیصد و هشتاد هزار و دویست و نود ریال

دلار امروز 259,000 ساعت 18:13

قیمت زنده دلار 259,000 ریال امروز بیست و شش آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 18:13:58 قیمت یورو 305,910 سیصد و پنج هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 346,200 سیصد و چهل و شش هزار و دویست ریال

قیمت دلار امروز 2020/11/16 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/16 ساعت 16:13:36 برابر با 259,040 دویست و پنجاه و نه هزار وچهل ریال قیمت یورو 305,990 سیصد و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 346,000 سیصد و چهل و شش هزار ریال

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:18

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:18:02 برابر با 259,020 دویست و پنجاه و نه هزار وبیست ریال قیمت یورو 306,020 سیصد و شش هزار وبیست ریال قیمت پوند 345,600 سیصد و چهل و پنج هزار و ششصد ریال

دلار امروز 260,050 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 260,050 ریال امروز بیست و پنج آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:08 قیمت یورو 308,827 سیصد و هشت هزار و هشت صد و بیست و هفت ریال قیمت پوند 345,900 سیصد و چهل و پنج هزار و نه صد ریال

قیمت دلار امروز 2020/11/15 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/15 ساعت 16:13:39 برابر با 260,030 دویست و شصت هزار وسی ریال قیمت یورو 308,020 سیصد و هشت هزار وبیست ریال قیمت پوند 370,290 سیصد و هفتاد هزار و دویست و نود ریال

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:18

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:18:03 برابر با 262,320 دویست و شصت و دو  هزار و سیصد و بیست ریال قیمت یورو 311,110 سیصد و یازده هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 379,490 سیصد و هفتاد و نه هزار و چهار صد و نود ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۵ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۵ ساعت 11:57:55 برابر با 265,850 دویست و شصت و پنج هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت یورو 314,520 سیصد و چهارده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 359,080 سیصد و پنجاه و نه هزار وهشتاد ریال

دلار امروز 268,276 ساعت 19:45

قیمت زنده دلار 268,276 ریال امروز بیست و چهار آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 19:45:31 قیمت یورو 316,720 سیصد و شانزده هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 379,600 سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال