قیمت

دلار امروز 293,750 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 293,750 ریال امروز یک آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:01 قیمت یورو 347,603 سیصد و چهل و هفت هزار و ششصد و سه ریال قیمت پوند 400,390 چهار صد هزار و سیصد و نود ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/22 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/22 ساعت 16:11:20 برابر با 293,830 دویست و نود و سه هزار و هشت صد و سی ریال قیمت یورو 347,420 سیصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 399,650 سیصد و نود و نه هزار و ششصد و پنجاه ریال

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00:41 برابر با 293,760 دویست و نود و سه هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت یورو 347,450 سیصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 401,070 چهار صد و یک هزار وهفتاد ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱ ساعت 11:57:39 برابر با 292,840 دویست و نود و دو  هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت یورو 346,490 سیصد و چهل و شش هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 401,880 چهار صد و یک هزار و هشت صد و هشتاد ریال

دلار امروز 288,060 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 288,060 ریال امروز سی مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:15 قیمت یورو 331,660 سیصد و سی و یک هزار و ششصد و شصت ریال قیمت پوند 394,140 سیصد و نود و چهار هزار و صد و چهل ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/21 ساعت 16:25

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/21 ساعت 16:25:46 برابر با 284,980 دویست و هشتاد و چهار هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 328,720 سیصد و بیست و هشت هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 389,750 سیصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه ریال

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:12

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:12:51 برابر با 284,970 دویست و هشتاد و چهار هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 336,020 سیصد و سی و شش هزار وبیست ریال قیمت پوند 391,590 سیصد و نود و یک هزار و پانصد و نود ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۳۰ ساعت 12:04

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۳۰ ساعت 12:04:39 برابر با 274,500 دویست و هفتاد و چهار هزار و پانصد ریال قیمت یورو 325,520 سیصد و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 373,520 سیصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و بیست ریال

دلار امروز 275,560 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 275,560 ریال امروز بیست و نه مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:22 قیمت یورو 328,520 سیصد و بیست و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 368,900 سیصد و شصت و هشت هزار و نه صد ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/20 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/20 ساعت 16:05:27 برابر با 286,060 دویست و هشتاد و شش هزار وشصت ریال قیمت یورو 338,910 سیصد و سی و هشت هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 373,850 سیصد و هفتاد و سه هزار و هشت صد و پنجاه ریال