قیمت آنلاین

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:03:27 برابر با 472,397 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و نود و هفت ریال قیمت یورو 511,647 پانصد و یازده هزار و ششصد و چهل و هفت ریال قیمت پوند 586,297 پانصد و هشتاد و شش هزار و دویست و نود و هفت ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۲ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۲ ساعت 12:55:51 برابر با 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال قیمت یورو 511,330 پانصد و یازده هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 585,980 پانصد و هشتاد و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2023/03/21 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/03/21 ساعت 16:06:40 برابر با 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال قیمت یورو 511,330 پانصد و یازده هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 585,980 پانصد و هشتاد و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00:38 برابر با 472,711 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و هفتصد و یازده ریال قیمت یورو 511,961 پانصد و یازده هزار و نه صد و شصت و یک ریال قیمت پوند 586,611 پانصد و هشتاد و شش هزار و ششصد و یازده ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۱ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۱ ساعت 11:56:05 برابر با 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال قیمت یورو 511,330 پانصد و یازده هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 585,980 پانصد و هشتاد و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت دلار