نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03:23 برابر با 292,755 دویست و نود و دو  هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ریال قیمت یورو 342,020 سیصد و چهل و دو  هزار وبیست ریال قیمت پوند 384,445 سیصد و هشتاد و چهار هزار و چهار صد و چهل و پنج ریال

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۸ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۸ ساعت 12:00:20 برابر با 292,020 دویست و نود و دو  هزار وبیست ریال قیمت یورو 342,374 سیصد و چهل و دو  هزار و سیصد و هفتاد و چهار ریال قیمت پوند 383,710 سیصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و ده ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۸ ساعت 12:00 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 292,965 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 292,965 ریال امروز هفده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:32 قیمت یورو 342,020 سیصد و چهل و دو  هزار وبیست ریال قیمت پوند 384,655 سیصد و هشتاد و چهار هزار و ششصد و پنجاه و پنج ریال

دلار امروز 292,965 ساعت 17:32 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2020/10/08 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/08 ساعت 16:07:21 برابر با 292,020 دویست و نود و دو  هزار وبیست ریال قیمت یورو 342,829 سیصد و چهل و دو  هزار و هشت صد و بیست و نه ریال قیمت پوند 383,710 سیصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و ده ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/08 ساعت 16:07 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00:25 برابر با 292,490 دویست و نود و دو  هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 342,020 سیصد و چهل و دو  هزار وبیست ریال قیمت پوند 384,180 سیصد و هشتاد و چهار هزار و صد و هشتاد ریال

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۷ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۷ ساعت 12:01:13 برابر با 292,020 دویست و نود و دو  هزار وبیست ریال قیمت یورو 342,303 سیصد و چهل و دو  هزار و سیصد و سه ریال قیمت پوند 383,710 سیصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و ده ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۷ ساعت 12:01 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2020/10/07 ساعت 16:16

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/07 ساعت 16:16:13 برابر با 291,960 دویست و نود و یک هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 342,874 سیصد و چهل و دو  هزار و هشت صد و هفتاد و چهار ریال قیمت پوند 383,510 سیصد و هشتاد و سه هزار و پانصد و ده ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/07 ساعت 16:16 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05:04 برابر با 292,030 دویست و نود و دو  هزار وسی ریال قیمت یورو 342,020 سیصد و چهل و دو  هزار وبیست ریال قیمت پوند 381,440 سیصد و هشتاد و یک هزار و چهار صد و چهل ریال

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۶ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۶ ساعت 12:02:31 برابر با 292,268 دویست و نود و دو  هزار و دویست و شصت و هشت ریال قیمت یورو 341,970 سیصد و چهل و یک هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 381,950 سیصد و هشتاد و یک هزار و نه صد و پنجاه ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۶ ساعت 12:02 بیشتر بخوانید »