قیمت دلار امروز 2020/10/13 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/13 ساعت 16:13:26 برابر با 313,060 سیصد و سیزده هزار وشصت ریال قیمت یورو 370,596 سیصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش ریال قیمت پوند 414,770 چهار صد و چهارده هزار و هفتصد و هفتاد ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/13 ساعت 16:13 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01:13 برابر با 313,030 سیصد و سیزده هزار وسی ریال قیمت یورو 370,020 سیصد و هفتاد هزار وبیست ریال قیمت پوند 415,210 چهار صد و پانزده هزار و دویست و ده ریال

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۲ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۲ ساعت 12:00:39 برابر با 311,980 سیصد و یازده هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 369,000 سیصد و شصت و نه هزار ریال قیمت پوند 410,250 چهار صد و ده هزار و دویست و پنجاه ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۲ ساعت 12:00 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2020/10/12 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/12 ساعت 16:06:32 برابر با 304,000 سیصد و چهار هزار ریال قیمت یورو 358,940 سیصد و پنجاه و هشت هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 410,490 چهار صد و ده هزار و چهار صد و نود ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/12 ساعت 16:06 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02:24 برابر با 304,030 سیصد و چهار هزار وسی ریال قیمت یورو 359,020 سیصد و پنجاه و نه هزار وبیست ریال قیمت پوند 410,140 چهار صد و ده هزار و صد و چهل ریال

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۱ ساعت 12:13

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۱ ساعت 12:13:40 برابر با 301,970 سیصد و یک هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 356,940 سیصد و پنجاه و شش هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 409,600 چهار صد و نه هزار و ششصد ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۱ ساعت 12:13 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2020/10/11 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/11 ساعت 16:05:23 برابر با 311,520 سیصد و یازده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 369,005 سیصد و شصت و نه هزار وپنج ریال قیمت پوند 407,950 چهار صد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/11 ساعت 16:05 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:06:44 برابر با 311,490 سیصد و یازده هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 368,020 سیصد و شصت و هشت هزار وبیست ریال قیمت پوند 412,290 چهار صد و دوازده هزار و دویست و نود ریال

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:06 بیشتر بخوانید »