قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت 13:08

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت 13:08:46 برابر با 272,280 دویست و هفتاد و دو  هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 313,000 سیصد و سیزده هزار ریال قیمت پوند 376,990 سیصد و هفتاد و شش هزار و نه صد و نود ریال

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت 13:08 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2021/08/31 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/31 ساعت 17:06:57 برابر با 272,850 دویست و هفتاد و دو  هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت یورو 308,820 سیصد و هشت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 378,690 سیصد و هفتاد و هشت هزار و ششصد و نود ریال

قیمت دلار امروز 2021/08/31 ساعت 17:06 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:01:22 برابر با 273,010 دویست و هفتاد و سه هزار وده ریال قیمت یورو 308,930 سیصد و هشت هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 378,450 سیصد و هفتاد و هشت هزار و چهار صد و پنجاه ریال

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:01 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۹ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۹ ساعت 12:57:24 برابر با 273,310 دویست و هفتاد و سه هزار و سیصد و ده ریال قیمت یورو 306,870 سیصد و شش هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 379,020 سیصد و هفتاد و نه هزار وبیست ریال

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۹ ساعت 12:57 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2021/08/30 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/30 ساعت 17:08:06 برابر با 270,850 دویست و هفتاد هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت یورو 305,800 سیصد و پنج هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 375,450 سیصد و هفتاد و پنج هزار و چهار صد و پنجاه ریال

قیمت دلار امروز 2021/08/30 ساعت 17:08 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:00:39 برابر با 270,510 دویست و هفتاد هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 305,900 سیصد و پنج هزار و نه صد ریال قیمت پوند 374,640 سیصد و هفتاد و چهار هزار و ششصد و چهل ریال

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:00 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۸ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۸ ساعت 12:58:54 برابر با 269,510 دویست و شصت و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 314,120 سیصد و چهارده هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 373,330 سیصد و هفتاد و سه هزار و سیصد و سی ریال

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۸ ساعت 12:58 بیشتر بخوانید »