قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۲ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۲ ساعت 11:58:34 برابر با 287,480 دویست و هشتاد و هفت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 336,940 سیصد و سی و شش هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 385,370 سیصد و هشتاد و پنج هزار و سیصد و هفتاد ریال

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14:54 برابر با 289,364 دویست و هشتاد و نه هزار و سیصد و شصت و چهار ریال قیمت یورو 339,864 سیصد و سی و نه هزار و هشت صد و شصت و چهار ریال قیمت پوند 385,734 سیصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و سی و چهار ریال