قیمت

دلار امروز 254,990 ساعت 18:35

قیمت زنده دلار 254,990 ریال امروز یازده مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:35:31 قیمت یورو 294,870 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 357,050 سیصد و پنجاه و هفت هزار وپنجاه ریال

قیمت دلار امروز 2021/08/02 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/02 ساعت 17:06:28 برابر با 254,690 دویست و پنجاه و چهار هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 294,930 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 356,480 سیصد و پنجاه و شش هزار و چهار صد و هشتاد ریال

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:05:17 برابر با 254,790 دویست و پنجاه و چهار هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 294,830 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 357,070 سیصد و پنجاه و هفت هزار وهفتاد ریال

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۱ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۱ ساعت 12:55:42 برابر با 255,110 دویست و پنجاه و پنج هزار و صد و ده ریال قیمت یورو 295,310 دویست و نود و پنج هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 357,650 سیصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و پنجاه ریال

دلار امروز 255,140 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 255,140 ریال امروز ده مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:33:32 قیمت یورو 295,240 دویست و نود و پنج هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 357,330 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و سی ریال

قیمت دلار امروز 2021/08/01 ساعت 17:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/01 ساعت 17:15:13 برابر با 255,560 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 295,270 دویست و نود و پنج هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت پوند 357,730 سیصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و سی ریال

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:00:28 برابر با 254,290 دویست و پنجاه و چهار هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 295,250 دویست و نود و پنج هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 356,160 سیصد و پنجاه و شش هزار و صد و شصت ریال

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۰ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۰ ساعت 12:57:12 برابر با 256,860 دویست و پنجاه و شش هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت یورو 298,020 دویست و نود و هشت هزار وبیست ریال قیمت پوند 359,540 سیصد و پنجاه و نه هزار و پانصد و چهل ریال

دلار امروز 257,590 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 257,590 ریال امروز نه مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:33:50 قیمت یورو 296,410 دویست و نود و شش هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 360,670 سیصد و شصت هزار و ششصد و هفتاد ریال

قیمت دلار امروز 2021/07/31 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/31 ساعت 17:06:31 برابر با 257,290 دویست و پنجاه و هفت هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 296,420 دویست و نود و شش هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 360,240 سیصد و شصت هزار و دویست و چهل ریال