قیمت

دلار امروز 274,900 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 274,900 ریال امروز بیست و نه دی هزار و چهارصد ساعت 17:31:07 قیمت یورو 311,870 سیصد و یازده هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 378,020 سیصد و هفتاد و هشت هزار وبیست ریال قیمت آنلاین طلا

قیمت دلار امروز 2022/01/19 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/01/19 ساعت 16:05:11 برابر با 275,490 دویست و هفتاد و پنج هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 312,430 سیصد و دوازده هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 378,970 سیصد و هفتاد و هشت هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03:51 برابر با 275,570 دویست و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت یورو 312,690 سیصد و دوازده هزار و ششصد و نود ریال قیمت پوند 378,850 سیصد و هفتاد و هشت هزار و هشت صد و پنجاه ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت 11:55:04 برابر با 274,230 دویست و هفتاد و چهار هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 310,810 سیصد و ده هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 376,210 سیصد و هفتاد و شش هزار و دویست و ده ریال قیمت دلار

دلار امروز 273,730 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 273,730 ریال امروز بیست و هشت دی هزار و چهارصد ساعت 17:34:04 قیمت یورو 311,450 سیصد و یازده هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 375,690 سیصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و نود ریال قیمت آنلاین طلا

قیمت دلار امروز 2022/01/18 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/01/18 ساعت 16:08:26 برابر با 273,220 دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و بیست ریال قیمت یورو 311,170 سیصد و یازده هزار و صد و هفتاد ریال قیمت پوند 375,050 سیصد و هفتاد و پنج هزار وپنجاه ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01:09 برابر با 274,070 دویست و هفتاد و چهار هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 312,390 سیصد و دوازده هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 376,870 سیصد و هفتاد و شش هزار و هشت صد و هفتاد ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت 11:59:29 برابر با 271,430 دویست و هفتاد و یک هزار و چهار صد و سی ریال قیمت یورو 309,380 سیصد و نه هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 373,840 سیصد و هفتاد و سه هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت دلار

دلار امروز 272,870 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 272,870 ریال امروز بیست و هفت دی هزار و چهارصد ساعت 17:36:47 قیمت یورو 311,150 سیصد و یازده هزار و صد و پنجاه ریال قیمت پوند 375,940 سیصد و هفتاد و پنج هزار و نه صد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا

قیمت دلار امروز 2022/01/17 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/01/17 ساعت 16:05:34 برابر با 272,680 دویست و هفتاد و دو  هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 311,130 سیصد و یازده هزار و صد و سی ریال قیمت پوند 375,650 سیصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت طلا