قیمت

قیمت دلار امروز 2020/10/05 ساعت 16:16

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/05 ساعت 16:16:54 برابر با 282,050 دویست و هشتاد و دو  هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 330,684 سیصد و سی هزار و ششصد و هشتاد و چهار ریال قیمت پوند 380,940 سیصد و هشتاد هزار و نه صد و چهل ریال

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:14:09 برابر با 281,970 دویست و هشتاد و یک هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 330,520 سیصد و سی هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 381,340 سیصد و هشتاد و یک هزار و سیصد و چهل ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۴ ساعت 12:22

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۴ ساعت 12:22:54 برابر با 273,000 دویست و هفتاد و سه هزار ریال قیمت یورو 319,460 سیصد و نونزده هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 378,500 سیصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد ریال

دلار امروز 270,020 ساعت 17:40

قیمت زنده دلار 270,020 ریال امروز سیزده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:40:14 قیمت یورو 319,920 سیصد و نونزده هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 370,240 سیصد و هفتاد هزار و دویست و چهل ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/04 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/04 ساعت 16:10:18 برابر با 269,970 دویست و شصت و نه هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 319,980 سیصد و نونزده هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 368,010 سیصد و شصت و هشت هزار وده ریال

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01:29 برابر با 275,500 دویست و هفتاد و پنج هزار و پانصد ریال قیمت یورو 324,990 سیصد و بیست و چهار هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 365,330 سیصد و شصت و پنج هزار و سیصد و سی ریال

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۳ ساعت 11:55:59 برابر با 278,820 دویست و هفتاد و هشت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 328,520 سیصد و بیست و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 369,960 سیصد و شصت و نه هزار و نه صد و شصت ریال

دلار امروز 284,550 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 284,550 ریال امروز دوازده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:49 قیمت یورو 334,568 سیصد و سی و چهار هزار و پانصد و شصت و هشت ریال قیمت پوند 383,300 سیصد و هشتاد و سه هزار و سیصد ریال

قیمت دلار امروز 2020/10/03 ساعت 16:23

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/03 ساعت 16:23:38 برابر با 284,520 دویست و هشتاد و چهار هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 334,020 سیصد و سی و چهار هزار وبیست ریال قیمت پوند 383,070 سیصد و هشتاد و سه هزار وهفتاد ریال

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:11

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:11:06 برابر با 284,500 دویست و هشتاد و چهار هزار و پانصد ریال قیمت یورو 333,910 سیصد و سی و سه هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 382,410 سیصد و هشتاد و دو  هزار و چهار صد و ده ریال