نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:02:04 برابر با 256,388 دویست و پنجاه و شش هزار و سیصد و هشتاد و هشت ریال قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند 380,600 سیصد و هشتاد هزار و ششصد ریال نرخ دلار