نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:31:26 برابر با 504,450 پانصد و چهار هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 557,060 پانصد و پنجاه و هفت هزار وشصت ریال قیمت پوند 642,450 ششصد و چهل و دو  هزار و چهار صد و پنجاه ریال نرخ دلار