نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:05:40 برابر با 514,600 پانصد و چهارده هزار و ششصد ریال قیمت یورو 552,590 پانصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 636,290 ششصد و سی و شش هزار و دویست و نود ریال نرخ دلار