نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04:00 برابر با 549,488 پانصد و چهل و نه هزار و چهار صد و هشتاد و هشت ریال قیمت یورو 592,428 پانصد و نود و دو  هزار و چهار صد و بیست و هشت ریال قیمت پوند 693,298 ششصد و نود و سه هزار و دویست و نود و هشت ریال نرخ دلار