نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01:28 برابر با 516,250 پانصد و شانزده هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 546,490 پانصد و چهل و شش هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 626,550 ششصد و بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه ریال نرخ دلار