نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01:40 برابر با 524,890 پانصد و بیست و چهار هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 576,010 پانصد و هفتاد و شش هزار وده ریال قیمت پوند 670,700 ششصد و هفتاد هزار و هفتصد ریال نرخ دلار