نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:32 برابر با 357,550 سیصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 377,750 سیصد و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 442,690 چهار صد و چهل و دو  هزار و ششصد و نود ریال نرخ دلار