نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00:20 برابر با 512,950 پانصد و دوازده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 551,220 پانصد و پنجاه و یک هزار و دویست و بیست ریال قیمت پوند 637,550 ششصد و سی و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال نرخ دلار