نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:07

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:07:21 برابر با 512,250 پانصد و دوازده هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 546,420 پانصد و چهل و شش هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 627,530 ششصد و بیست و هفت هزار و پانصد و سی ریال نرخ دلار