نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:06:26 برابر با 571,270 پانصد و هفتاد و یک هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت یورو 617,820 ششصد و هفده هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 721,280 هفتصد و بیست و یک هزار و دویست و هشتاد ریال نرخ دلار