نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03:51 برابر با 275,570 دویست و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت یورو 312,690 سیصد و دوازده هزار و ششصد و نود ریال قیمت پوند 378,850 سیصد و هفتاد و هشت هزار و هشت صد و پنجاه ریال نرخ دلار