نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03:00 برابر با 502,540 پانصد و دو  هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 547,560 پانصد و چهل و هفت هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 629,680 ششصد و بیست و نه هزار و ششصد و هشتاد ریال نرخ دلار