نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:28 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 705,870 هفتصد و پنج هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 826,750 هشت صد و بیست و شش هزار و هفتصد و پنجاه ریال نرخ دلار