نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:50 برابر با 552,520 پانصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 603,130 ششصد و سه هزار و صد و سی ریال قیمت پوند 704,750 هفتصد و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ریال نرخ دلار